Aktualności

Zarezerwuj i potwierdź do końca kwietnia pobyt na dowolny termin majowy w dniach 5-30.05 i wygraj nocleg ze śniadaniem za 1 zł /1 dobę/ 1 osobę.

Jak to działa?

Mechanizm jest prosty:

 1. Rezerwujesz do końca kwietnia pobyt w terminie 5-30.05
 2. Potwierdzasz pobyt wpłacając zadatek w wysokości 40%
 3. W dniu 03 maja nastąpi losowanie – z wpłaconych zadatków zostanie wylosowany jeden. Na ten pobyt zostanie przyznana specjalna cena na nocleg ze śniadaniem – 1 zł/1 dobę /1 osobę .

Jeśli masz zarezerwowany pobyt na 3 osoby – za każdą dobę zapłacisz 3 zł za nocleg ze śniadaniem.

 1. Jeśli nie chcesz brać udziału w promocji prosimy o napisanie w rezerwacji informacji : Nie biorę udziału w promocji Majówka-Złotówka
 2. Udział w promocji jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska przy ogłoszeniu wyników losowania.

 

Regulamin loterii „Majówka-Złotówka”:

 • 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem loterii i fundatorem nagród jest Villa Hoff Karapuda&Karapuda sp.j. z siedzibą w Trzęsaczu, ul. Słoneczna 3 , NIP 8571838019, zwana dalej “Organizatorem”.

Loteria jest organizowana od dnia 11 kwietnia do 31 kwietnia do godziny 23.59. Informacja o loterii , zasadach uczestnictwa i nagrodach jest opublikowana pod adresem  www.Villahoff.pl . Zasadą loterii jest rezerwacja pobytu na termin 5-30.05.br bezpośrednio w recepcji Villa Hoff lub poprzez witrynę www.villahoff.pl .Regulamin stanowi podstawę loterii  i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 • 2. Uczestnictwo w loterii

Uczestnikami loterii mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w loterii tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami loterii nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Uczestnictwa w loterii oraz praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 • 3. Przebieg i warunki udziału w loterii.
 1. Uczestnicy loterii rezerwują w dniach 11-31.04 pobyt w dowolnym terminie majowym w okresie 5-30.05.2019 i dokonują do 31.04 wpłaty zadatku ( w wysokości do 40%).
 2. W dniu 3.05 nastąpi losowanie – wśród wpłaconych zadatków zostanie wylosowany jeden – w ramach pobytu , któ®ego dotyczy zadatek nocleg ze śniadaniem zostanie zrabatowany do kwoty 1 zł/1 os./1 dobę.
 • 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
 1. Zwycięzca zostanie wyłoniony losowo w dniu 3.05 – wśród wpłaconych zadatków zostanie wylosowany jeden – w ramach pobytu , któego dotyczy zadatek nocleg ze śniadaniem zostanie zrabatowany do kwoty 1 zł/1 os./1 dobę.
 2. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 4.05.2019 r.
 • 5. Nagrody
 1. Zwycięzca otrzyma zaproszenie do Villa Hoff Wellness&SPA obejmujące pobyt w cenie 1 zł/1os./1 dobę. Kwota wpłaconego zadatku zostanie przeliczona na pozostałe zamówione usługi- różnica zostanie zwrócona lub pozostanie do wykorzystania na dodatkowe usługi.
 2. Laureat nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w paragrafach 2, 3 i 4 regulaminu. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika loterii adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika loterii danych kontaktowych, w tym zmiany profilu lub jego nazwy.
 • 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z loterią należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Villa Hoff 72-344 Trzęsacz, ul. Słoneczna 3, z dopiskiem “Reklamacja loteria” oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu lub na adres e-mail: konkurs@villahoff.pl

Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o loterii do 3. dnia od daty zamknięcia loterii. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

 • 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane w celach przeprowadzenia loterii, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody.

Dane osobowe uczestników loteriiu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Villa Hoff Karapuda&Karapuda sp.j. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika jako zwycięzcy loterii. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

 • 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.