Regulamin

§ 1

1. Pokój w Villa Hoff wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
2. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Przedłużenie pobytu może być niemożliwe z powodu przyjęcia kolejnych Gości.
4. Villa Hoff uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
5. Przedłużenie pobytu w pokoju poza godzinę 14.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój do godziny 18.00, naliczona zostanie opłata za pół doby.

§ 2

1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7.00 – 22.00.
3. Villa Hoff może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu Villa Hoff lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Villa Hoff, albo też w inny sposób zakłócił spokój w pensjonacie.

§ 3

Villa Hoff świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich
w recepcji, co umożliwi pensjonatowi reakcję.

§ 4

Villa Hoff nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych na terenie pensjonatu.

§ 5

1. W Villa Hoff obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Villa Hoff mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

§ 6

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach Villa Hoff grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

§ 7

1. Gość Villa Hoff ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Villa Hoff powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Villa Hoff może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest to niezwłocznego zastosowania się do żądań pensjonatu, w szczególności zapłaty
za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenie terenu pensjonatu.

§ 8

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju pensjonatu przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Villa Hoff przechowa te przedmioty przez 3 miesiące,
a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§ 9

Na terenie Villa Hoff obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (także na balkonach).
Miejscem wyznaczonym do palenia jest ogródek przy wejściu głównym do Villa Hoff.
W razie załączenia czujnika przeciwpożarowego Gość zostanie obciążony kosztem nieuzasadnionej interwencji Straży Pożarnej (300 zł).