Aktualności

Uwaga! KONKURS

Do wygrania trzydniowy pobyt w Villa Hoff Wellness&SPA oraz vouchery do Villa Hoff na dowolne usługi…

Zasady są proste:

Pod postem na Facebooku     w komentarzu zamieść swoje własne zdjęcie z wakacji w Villa Hoff w Trzęsaczu i i tagują je: #konkursVillaHoff oraz oznaczają w poście profil @VillaHoff (Villa Hoff Wellness&SPA) wraz z komentarzem dlaczego Villa Hoff warto wybrać na miejsce odpoczynku (nie tylko na wakacje).

Zdjęcie z największą ilością “lajków” wygrywa…

Regulamin konkursu – czytaj więcej…

 

Regulamin konkursu „Wakacje w Villa Hoff”

  • 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Villa Hoff Karapuda&Karapuda sp.j. z siedzibą w Trzęsaczu, ul. Słoneczna 3 , NIP 8571838019, zwana dalej “Organizatorem”.

Konkurs jest organizowany od dnia 1 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku do godziny 23.59. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach jest opublikowana pod adresem  www.Villahoff.pl . Zasadą konkursu jest zamieszczenie zdjęcia w komentarzu pod postem „Wakacyjny konkurs Villa Hoff” (z dnia 1.07.2018)  na Facebooku i otagowanie go #konkursVillaHoff oraz oznaczenie w poście profilu @VillaHoff (Villa Hoff Wellness&SPA) oraz napisanie dlaczego Villa Hoff jest miejscem na wypoczynek. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

  • 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

  • 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie
  1. Uczestnicy konkursu zamieszczają w komentarzu pod postem „Wakacyjny konkurs Villa Hoff” swoje własne zdjęcie i tagują je: #konkursVillaHoff oraz oznaczają w poście profil @VillaHoff (Villa Hoff Wellness&SPA) wraz z komentarzem dlaczego Villa Hoff warto wybrać na miejsce odpoczynku (nie tylko na wakacje).

Temat zdjęcia : Wakacje w Villa Hoff .

  1. Zamieszczenie zdjęcia, o którym mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu umowy, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Villa Hoff Karapuda&Karapuda sp.j. dla celów przeprowadzenia konkursu.
  • 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

Laureat konkursu zwycięży na podstawie zdobycia największej ilości „lajków” przy swoim zdjęciu.

  • 5. Nagrody

Zwycięzca otrzyma zaproszenie do Villa Hoff Wellness&SPA obejmujące dwa noclegi wraz z romantyczną kolacją w blasku świec. Laureat nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w paragrafach 2, 3 i 4 regulaminu. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, w tym zmiany profilu lub jego nazwy.

  • 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Villa Hoff 72-344 Trzęsacz, ul. Słoneczna 3, z dopiskiem “Reklamacja konkurs” oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu lub na adres e-mail: konkurs@villahoff.pl

Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 7. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

  • 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody.

Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Villa Hoff Karapuda&Karapuda sp.j. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

  • 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.