Aktualności

Zmieniamy się i przy tym ogłaszamy konkurs na Facebooku … Sprawdźcie nasz profil : www.facebook.com/VillaHoff

Zależy nam abyście powiedzieli nam, która odsłona pokoju jest dla Was najbardziej interesująca, która najbardziej Wam się podoba…
Polub wybrany projekt/zdjęcie, udostępnij z hasztagiem #konkursVillaHoff i oznacz @VillaHoff (Villa Hoff Wellness&SPA).

Udostepnione zdjęcie, które zdobędzie największą ilość lajków wygrywa…

Do wygrania pobyt w Villa Hoff w nowym wnętrzu i dwa vouchery po 200 zł .

Konkurs trwa w terminie 8.11-31.12.2018 r. Ogłoszenie zwycięzców 6.01.2018 r.

 

Regulamin konkursu „Wybierz aranżację”

 • 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Villa Hoff Karapuda&Karapuda sp.j. z siedzibą w Trzęsaczu, ul. Słoneczna 3 , NIP 8571838019, zwana dalej “Organizatorem”.

Konkurs jest organizowany od dnia 8 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku do godziny 23.59. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach jest opublikowana pod adresem  www.Villahoff.pl . Zasadą konkursu jest udostępnienie zdjęcia z postu dotyczącego aranżacji wnętrz (z dnia 08.11.2018)  na Facebooku i otagowanie go #konkursVillaHoff oraz oznaczenie w poście profilu @VillaHoff (Villa Hoff Wellness&SPA) oraz napisanie która wersja Wam się najbardziej pododba. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 • 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 • 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie
 1. Uczestnicy konkursu udostępniają zdjęcie z postu dotyczącego aranżacji pokojów Villa Hoff z dnia 8.11.2018 r. i tagują je: #konkursVillaHoff oraz oznaczają w poście profil @VillaHoff (Villa Hoff Wellness&SPA) wraz z komentarzem, która aranżacja jest najatrakcyjniejsza.
 2. Udostępnienie zdjęcia, o którym mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu umowy, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Villa Hoff Karapuda&Karapuda sp.j. dla celów przeprowadzenia konkursu.
 • 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
 1. Laureat konkursu zwycięży na podstawie zdobycia największej ilości „lajków” przy udostępnionym przez siebie zdjęciu. Ze względu na prywatność profili wymagane będzie przesłanie na adres mailowy zrzutu z ekranu z udostępnionym zdjęciem i pokazaną liczbą polubieni zdjęcia w terminie do 3.01.2018 r. do godz. 23.59. Adres e-mail do przesyłania zdjęć: konkurs@villahoff.pl
 2. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 6.01.2018 r.
 • 5. Nagrody
 1. Zwycięzca otrzyma zaproszenie do Villa Hoff Wellness&SPA obejmujące pobyt w nowym wnętrzu wraz z romantyczną kolacją w blasku świec. Dwie kolejne nagrody to vouchery do Villa Hoff o wartości 200 zł.
 2. Laureat nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w paragrafach 2, 3 i 4 regulaminu. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, w tym zmiany profilu lub jego nazwy.
 • 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Villa Hoff 72-344 Trzęsacz, ul. Słoneczna 3, z dopiskiem “Reklamacja konkurs” oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu lub na adres e-mail: konkurs@villahoff.pl

Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 7. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

 • 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody.

Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Villa Hoff Karapuda&Karapuda sp.j. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

 • 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.